b1a97689dfc1c67a322945900f8342e7Niðurstaða álits umboðsmanns alþingis er meðal annars að samskipti Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, fyrrverandi Innanríkisráðherra við fyrrverandi lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins, hafi verið ósamrýmanleg stöðu ráðherra sem yfirstjórnanda lögreglunnar. Fram kemur einnig að Hanna Birna Kristjánsdóttir hafi nú viðurkennt að samskiptin hafi ekki verið að öllu leyti réttmæt af henni gagnvart lögreglustjóranum og hefur hún beðið hann afsökunar á þessum samskiptum og framgöngu sinni í þeim. 

En eftir stendur spurningin um hver verði viðbrögð stjórnvalda við áliti umboðsmanns alþingis. Með hvaða hætti verður bætt úr framkomu yfirvalda við hælisleitendur enda ljóst að framlag okkar til málefna landflótta fólks, er af ákaflega skornum skammti. Viðhorf almennings til þeirrar viðleitni að rétta út hjálparhönd til hælisleitenda er afar neikvætt og einsleitt. Meðan að 50 milljón manns eru á flótta frá heimkynnum sínum í heiminum í dag, þá eru meira en 25 milljónir þessa fólks börn. Hvað ætlar Ísland að verða þegar það vex úr grasi, nískt harðstjórnarríki ? Eða ætlar Ísland að taka með glöðu geði þann þátt sem því vissulega ber, í að aðstoða nágranna sína eftir megni ?

Hér skortir stefnumörkun og það sem meira er, hér er þörf á almennri hugarfarsbreytingu. Við getum ekki staðið í báða fætur með sjálfsvirðinguna í lagi, meðan Samherji tekur virkan þátt í að rústa fiskimiðum Afríkubúa, og neitað um leið að taka við hælisleitendum sem flýja ófrið og hungur í þessum sömu löndum. Það er alveg sama hverslags rökleysa er borin fram slíku framferði okkar sem þjóðar, til stuðnings. Að samþykkja einungis ca 15 hælisleitendur á ári, er okkur til minnkunar á alþjóðlegum vettvangi meðal Evrópuþjóða og á vettvangi Sameinuðu Þjóðanna.

Eftir stendur einnig spurningin um

endalausar samsæriskenningar stjórnarliða

og áhangenda stjórnarinnar

í garð fjölmiðla, og þá sérstaklega DV.

Hér á eftir fer niðurstaða Umboðsmanns Alþingis á frumkvæðisathugun hans á samskiptum innanríkisráðherra við lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu um rannsókn lögreglunnar á meðferð trúnaðarupplýsinga úr innanríkisráðuneytinu.

———————————–

V. Niðurstaða

Við lok athugunar minnar á þessu máli liggur fyrir að fyrrverandi innanríkisráðherra hefur í bréfi lýst því yfir að það hafi verið mistök að eiga samskipti við lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu vegna lögreglurannsóknar sem beindist að innanríkisráðuneytinu og starfsmönnum þess. Þá er ekki lengur ágreiningur um að efni samskiptanna hafi í megindráttum verið rétt lýst í frásögn lögreglustjórans sem fram kemur í álitinu eða að lögreglustjórinn hafi farið með stjórn rannsóknarinnar. Jafnframt er það afstaða fyrrverandi ráðherra að það hafi ekki verið „fyllilega“ samrýmanlegt stöðu ráðherra sem yfirstjórnanda lögreglumála að eiga umrædd samskipti og þau hafi ekki samrýmst „nægilega“ hinni óskráðu hæfisreglu stjórnsýsluréttarins. Fram kemur að ráðherra sé einnig ljóst að samskiptin voru ekki að öllu leyti réttmæt af henni gagnvart lögreglustjóranum og hefur hún beðið hann afsökunar á þessum samskiptum og framgöngu sinni í þeim.

Að framan hef ég lýst því áliti mínu að fyrrverandi innanríkisráðherra hafi sett fram við lögreglustjórann athugasemdir og gagnrýni á rannsókn sakamáls sem voru verulega umfram það sem gat samrýmst því að um væri að ræða efnislegar fyrirspurnir til að greiða fyrir rannsókn málsins eða meðferð gagna frá ráðuneytinu. Af efni samskiptanna, samkvæmt lýsingu lögreglustjóra, tel ég ljóst að þau hafi falið í sér ítrekaða gagnrýni og beinar athugasemdir ráðherra við það hvernig embætti lögreglustjórans stóð að rannsókninni, vinnubrögð lögreglunnar og einstakar rannsóknarathafnir. Ég lít svo á að þarna hafi verið um að ræða harða gagnrýni ráðherra á ákvarðanir og störf lögreglunnar í þessu máli. Í samræmi við framangreint er það niðurstaða mín að efni samskipta innanríkisráðherra við lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu hafi ekki samrýmst þeim reglum sem ráðherra bar að virða um sjálfstæði og hlutlægni lögreglunnar. Samskiptin voru því ósamrýmanleg stöðu ráðherra sem yfirstjórnanda lögreglunnar. Þá tel ég að tengsl ráðherra og hagsmunir af framvindu rannsóknar sakamálsins hafi verið slíkir að samskiptin, miðað við efni þeirra, hafi farið í bága við hina óskráðu meginreglu um sérstakt hæfi í stjórnsýslunni. Í samræmi við framangreindar niðurstöður get ég ekki fallist á að það sem kemur fram í bréfi fyrrverandi innanríkisráðherra til mín, dags. 8. janúar 2015, um að orðin „fyllilega“ og „nægilega“ eigi hér við. Þeim reglum sem um ræðir var einfaldlega ekki fylgt.

Það er einnig afstaða mín að í ákveðnum tilvikum hafi þess ekki verið nægjanlega gætt af ráðherra að virða þá stöðu sem lögreglustjórinn var í og þau viðmið um háttsemi sem ráðherra ber að fylgja í samskiptum við forstöðumann undirstofnunar. Ráðherra hefur beðist afsökunar á þessum samskiptum og framgöngu sinni í þeim.

Þá er það niðurstaða mín að samskipti aðstoðarmanna ráðherra, sem höfðu á þeim tíma réttarstöðu sakbornings, við lögreglustjórann þar sem þeir óskuðu eftir að hann brygðist við tiltekinni frétt hafi ekki verið í samræmi við hina óskráðu hæfisreglu stjórnsýsluréttarins.

Ég tel að það geti hvorki samrýmst sjónarmiðum um gagnsæja stjórnsýslu né lagareglum sem eftirlit umboðsmanns Alþingis byggist á að ráðherra eða lögmaður á hans vegum hafi beint samband við þann opinbera starfsmann sem veitt hefur umboðsmanni upplýsingar og krefji hann skýringar á því sem hann hefur greint umboðsmanni frá. Eftir að umboðsmaður hefur tekið mál til skoðunar eiga samskiptin að fara fram milli umboðsmanns og stjórnvaldsins. Ég vænti þess að umfjöllun mín verði stjórnvöldum almennt í framtíðinni tilefni til að gæta að þessum atriðum í störfum sínum.

Á grundvelli þeirra upplýsinga sem ég hef aflað hefur innanríkisráðherra ekki sýnt fram á að hann hafi fylgt 20. gr. laga nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands, þar sem kveðið er á um skyldu ráðherra til að leita sér ráðgjafar. Ég beini þeim tilmælum til þess ráðherra sem nú fer með innanríkisráðuneytið að gætt verði að þessu atriði í starfi ráðuneytisins framvegis.

Ég hef enn fremur með bréfi, dags. í dag, sjá fylgiskjal nr. 12, komið tilteknum ábendingum á framfæri við forsætisráðherra um framkvæmd og grundvöll siðareglna fyrir ráðherra, reglur um skráningu formlegra samskipta og funda og hlutverk og stöðu aðstoðarmanna ráðherra. Þær lúta einkum að því að þörf sé á að kanna betur almenna framkvæmd þessara reglna og eftir atvikum hvort þær megi gera skýrari.

Með vísan til þess eftirlitshlutverks sem umboðsmanni Alþingis er falið með stjórnsýslunni legg ég ríka áherslu á að afskipti ráðherra sem fór með yfirstjórn lögreglunnar af lögreglurannsókn sakamáls, sem tengdist honum sjálfum á tiltekinn hátt og sú framganga sem lögreglustjórinn lýsir, eru ekki aðeins andstæð þeim reglum sem fjallað er um í álitinu heldur eru þau einnig til þess fallin að gera þeim sem rannsaka sakamál óhægt um vik að rækja það starf sitt í samræmi við gildandi reglur. Þær reglur miða að því að með sakamálarannsókn sé hið sanna og rétta leitt í ljós og m.a. lagður grundvöllur að ákvörðun handhafa ákæruvalds um saksókn, sbr. 53. gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála. Þá eru slík afskipti almennt til þess fallin að skapa tortryggni um aðkomu ráðherra að lögreglurannsóknum, óháð því hvort það hafi orðið reyndin í þessu tiltekna máli.

Í ljósi svara ráðherra til mín vegna athugunar minnar á þessu máli tel ég tilefni til að minna á að réttar upplýsingar um málsatvik eru í senn forsenda þess að umboðsmaður geti lagt mat á lögmæti ákvarðana og athafna stjórnvalds miðað við raunveruleg málsatvik og veitt Alþingi réttar upplýsingar um starfshætti stjórnvalda. Að sama skapi er slíkt grundvöllur fyrir því að starf umboðsmanns og niðurstöður hans geti orðið þáttur í þinglegu eftirliti Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Með bréfi sínu til mín 8. janúar 2015 hefur fyrrverandi ráðherra þó bætt úr þeim annmarka sem ég tel vera á fyrri svörum hans. Ég tek að síðustu fram að mál þetta hefði verið mun einfaldara í sniðum og ekki tekið þann tíma sem raunin varð, ef sú afstaða ráðherra, þar með talið til málsatvika, sem kemur fram í bréfinu frá 8. janúar 2015 hefði komið fyrr fram og þá sérstaklega þegar ég spurðist fyrir um málið í fyrstu. Ég beini þeim tilmælum til þess ráðherra sem nú fer með innanríkisráðuneytið að framvegis verði tekið mið af þeim sjónarmiðum sem eru rakin í álitinu um upplýsingagjöf til umboðsmanns. Þá vænti ég þess að stjórnvöld gæti almennt að þessum sjónarmiðum í framtíðarstörfum sínum.

 

leiðari

Hisabati (kutoka Kigiriki μάθημα máthēma, "maarifa, utafiti, kujifunza") ni utafiti wa mada kama vile wingi (idadi), muundo, nafasi, na change. ni mbalimbali ya maoni kati ya wanahisabati na falsafa kama wigo halisi na ufafanuzi wa hisabati.

Mathematicians kutafuta mwelekeo na matumizi yao ya kuunda dhana tu mpya. Mathematicians kutatua ukweli au uwongo wa dhana tu na ushahidi hisabati.

Niðurstaða Lekamálsins

| Leiðari |
About The Author
- Hisabati (kutoka Kigiriki μάθημα máthēma, "maarifa, utafiti, kujifunza") ni utafiti wa mada kama vile wingi (idadi), muundo, nafasi, na change. ni mbalimbali ya maoni kati ya wanahisabati na falsafa kama wigo halisi na ufafanuzi wa hisabati. Mathematicians kutafuta mwelekeo na matumizi yao ya kuunda dhana tu mpya. Mathematicians kutatua ukweli au uwongo wa dhana tu na ushahidi hisabati.